مسیرها در پرواز

خط افق – horizon line

در تعریف افق عبارتست از جایی در دور دست که زمین و آسمان به یکدیگر می رسند. و در ترسیمات روی کاغذ آن را به صورت کاملا افقی ترسیم می نماییم.

مسیر پرواز – fly path

مسیر پرواز عبارتست از مسیر حرکت وسیله پروازی نسبت به خط افق

خط وتر – chord line

عبارتست از بلندترین خط مستقیم و فرضی که لبه حمله را به لبه فرار متصل می نماید.